Regulamin

Rozdział pierwszy

 • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu turystycznego ZwiedzajŚwiat.pl zamieszczonego pod adresem internetowym www.zwiedzajswiat.pl którego właścicielem jest firma Lukana Łukasz Piernikarczyk. Regulamin ten jest, obok przepisów prawa cywilnego, jedyną podstawą prawną w przypadku sporu, rozstrzyganego przed sądem.
 • Użyte w tekście regulaminu określenia oznaczają:
  • "Portal" - jest to portal ZwiedzajŚwiat.pl poświęcony tematyce turystyczej, zarządzany przez Administratora.
  • "Lukana" - firma Lukana Łukasz Piernikarczyk z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ulicy Powstańców Śląskich 8/5 NIP 645-226-17-59 REGON 241314967.
  • "Administrator" - właściciel serwisu.
  • "Reklamodawca" - jest to każda osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także agencja reklamowa lub inny pośrednik, dokonujący rezerwacji lub zlecający zamieszczenie wpisu, reklamy lub innej usługi zawartej w ofercie w Portalu w imieniu własnym lub swoich klientów.
  • "Reklama" - prezentacja firmy, usługi lub produktu Reklamodawcy umieszczona na stronach Portalu w jeden ze sposobów wymienionych w rozdziale drugim, punkt pierwszy.
  • "Użytkownik" - osoba fizyczna lub prawna, korzystająca z Portalu.
  • "Cennik" - zbiór cen za usługi świadczone przez Portal dostępny na stronie www.polskieszlaki.pl/firma/cennik.html
  • "Wyczieczki" - dział serwisu znajdujący się pod adresem www.polskieszlaki.pl/wycieczki.
 • Wyrażenia "Portal" i "Administrator" mogą być używane zamiennie i oznaczają zarządzającego serwisem.

Rozdział drugi: dział Wycieczki

 • W dziale Wycieczki Użytkownicy mogą zamieszczać swoje wyczieczki wraz z relacjami i zdjęciami
 • Zabrania się Użytkownikom publikowania w serwisie wszelkich zawartości (utworów) takich jak: zdjęcia, grafiki, teksty, video oraz innych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub łamiące normy społeczne i obyczajowe czy prawa autorskie. Portal ma prawo do usunięcia treści o których mowa powyżej.
 • Portal zastrzega, że w publikowanych samodzielnie przez Użytkowników treściach nie mogą znaleźć się treści reklamujące działalność innych przedsiębiorców lub też naruszające prawa lub interesy Portalu. Treści zawierające takie informacje, o których mowa powyżej mogą być niezwłocznie zmienione lub usunięte przez Administratora.
 • Użytkownicy naruszający Regulamin oraz przyjęte normy mogą zostać usunięci z serwisu poprzez zablokowanie lub też usunięcie profilu Użytkownika.

Rozdział trzeci: reklama

 • Portal udostępnia Reklamodawcy następujące formy Reklamy:
  • Wpis Ograniczony do bazy danych firm noclegowych
  • Wpis Ograniczony do bazy danych firm turystycznych za wyjątkiem firm noclegowych
  • Wpis Podstawowy do bazy danych firm noclegowych
  • Wpis Podstawowy do bazy danych firm turystycznych za wyjątkiem firm noclegowych
  • Wpis Wyróżniony do bazy danych firm noclegowych
  • Wpis Wyróżniony do bazy danych firm turystycznych za wyjątkiem firm noclegowych
  • wpis do bazy danych przewodników
  • bannery reklamowe
  • artykuły sponsorowane
  • mailing
 • Reklamodawca zamieszczający Reklamę w Portalu musi być właścicielem lub pełnomocnym reprezentantem podmiotu, którego dotyczy ogłoszenie.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego, przez Reklamodawcę, a następnie jego wysłanie lub przekazanie go w formie innej formie Administratorowi jest jednoznaczne z zawarciem umowy cywilnoprawnej pomiędzy ogłoszeniodawcą a Portalem oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.
 • Wpisu Ograniczonego, Podstawowego lub Wyróżnionego do bazy danych firm noclegowych można dokonać na stronie www.polskieszlaki.pl/noclegi_admin.php, a do bazy danych firm turystycznych za wyjątkiem firm noclegowych można dokonać na stronie www.polskieszlaki.pl/oferty_admin.php
 • Wpis Podstawowy i Wyróżniony do bazy danych firm jest płatny zgodnie z Cennikiem.
 • Wpis Ograniczony do bazy danych firm jest bezpłatny i aktywowany natychmiast po dokonaniu wpisu do odwołania.
 • Z Wpisu Ograniczonego można przejść do Wpisu Podstawowego lub Wpisu Wyróżnionego w dowolnym momencie dokonując opłaty abonamentowej zgodnie z Cennikiem.
 • Każdy Wpis do bazy danych firm turystycznych za wyjątkiem firm noclegowych będący reklamą firmy noclegowej będzie usuwany a Reklamodawca zostanie poinformowany o tym poprzez e-mail. Reklamodacy nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie.
 • Wpisu do bazy danych przewodników można dokonać na stronie www.polskieszlaki.pl/przewodnicy_admin.php
 • Wpis do bazy danych firm przewodników jest bezpłatny i aktywowany wówczas gdy Reklamodawca prześle Administratorowi dowolne materiały dotyczące turystyki w Polsce.
 • Wpis do bazy danych firm przewodników po aktywowaniu jest aktywny do odwołania.
 • Ceny oraz ogólne warunki Reklamy w postaci bannerów reklamowych, artykułów sponsorowanych oraz mailingu sa przedstawione na stronie www.polskieszlaki.pl/firma/reklama.html
 • Administrator aktywuje Reklamę płatną po otrzymaniu opłaty za okres, na jaki została ona wykupiona. Otrzymanie środków, jak i fakt uruchomienia usługi zostają zakomunikowane (potwierdzone), poprzez e-mail Reklamodawcy. Jednocześnie, z datą otrzymania zapłaty zostaje wystawiona faktura VAT, która zostanie doręczona reklamodawcy za pośrednictwem poczty.
 • Reklamodawca upoważnia firmę Lukana do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Opłat należy dokonywać na konto firmy Lukana.
 • Umowa prezentacji Reklamy płatnej wygasa po zakończeniu okresu, na jaki została wykupiona. Przedłużenie umowy następuje po opłaceniu kolejnego okresu. Zarówno fakt zbliżania się wygaśnięcia umowy, jak i jej przedłużenia, zostaną zasygnalizowane poprzez pocztę elektroniczną, na konto e-maill użytkownika.
 • Kolejne wpłaty (przedłużające), na następne okresy prezentacji Reklamy, powinny być dokonane do daty wygaśnięcia poprzedniego okresu. Brak wpływu po tym terminie spowoduje zawieszenie prezentacji.
 • Szczegółowe informacje, dotyczące okresów i wysokości opłat są prezentowane na stronach gdzie można złożyć odpowiednie zamówienie oraz na stronie Cennika.
 • Opłaty pobierane od Reklamodawców nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem ściśle określonych przypadków w których sprawa pozostaje do negocjacji.
 • Wszelkie uwagi i reklamacje należy kierować do Administratora telefonicznie bądź poprzez email
 

Rozdział czwarty: prawa autorskie

 • Kopiowanie, rozpowszechnianie grafiki, tekstu, skryptów i oprogramowania bez zgody właściciela jest zabronione zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.
 • Nazwa Portalu (PolskieSzlaki.pl) nie może być wykorzystywana w połączeniu z jakimkolwiek produktem bądź usługą, które nie nawiązują do produktu lub usługi oferowanej w Portalu. Niedozwolone jest używanie nazwy serwisu w taki sposób, że wprowadzałoby w błąd klientów lub jakikolwiek inny sposób niekorzystnie wpływałoby na wizerunek Portalu.
 • Wszelkie sprawy wkraczające w zakres praw autorskich Portalu wymagają zgody Administratora.
 

Rozdział piąty: uwagi końcowe

 • Administrator nie odpowiada za szkody i spory wynikłe z niezrozumienia regulaminu Portalu.
 • Firma Lukana nie ponosi odpowiedzialności za błędy i przerwy w dostępie do serwisu z przyczyn od niego niezależnych (awarie sieci Internet, łączy i serwerów itp.) oraz za błędy spowodowane przez siły wyższe.
 • Firma Lukana nie odpowiada za treść zamieszczanych w serwisie Reklam, komentarzy Użytkowników czy treści w dziale Wycieczki oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim z powodu emisji Reklamy, która narusza zasady współżycia społecznego lub prawa osób trzecich.
 • Firma Lukana zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian regulaminu i cennika emisji reklam.
 • Użytkownik rejestrujący się w Portalu wyraża zgodę na wykorzystywanie jego adresu e-mail przez Administratora do celów marketingowych (informacje, reklamy itp.), zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.
 • Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umów o realizację zleceń reklamowych jest sąd właściwy dla siedziby Lukana.

Email:
Hasło:
Zaloguj się z Facebook